Ban giám đốc

Ban Giám Đốc là một thành phần quan trọng trong cơ cấu tổ chức quản lý công ty. Đó là người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh thường ngày của công ty, chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trước Hội đồng thành viên.