Nhà máy - Sản xuất

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Tổ chức các hoạt động sản xuất của Nhà máy;

2. Giám sát quy trình vận hành sản xuất, kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu và và sản phẩm đầu ra;

3. Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về chất lượng sản phẩm đang công bố trên thị trường.

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

THÔNG TIN CÔNG TY

1

Ông Phạm Văn Sơn

Trưởng phòng

Điện thoại: 0366 824 300

Email:sonpv@toyenhoangia.com.vn

Nhà máy - Sản xuất

2

Ông Trần Minh Phúc

Chuyên viên

Điện thoại: 0835 200 086

Email:phuctm@toyenhoangia.com.vn

Nhà máy - Sản xuất

3

Bà Nguyễn Ngọc Lan Anh

Chuyên viên

Điện thoại: 0383 516 598

Email:anhnnl@toyenhoangia.com.vn

Nhà máy - Sản xuất