Phòng Chiến lược và Phát triển dự án

Tìm kiếm lên chiến lược khai thác cơ hội để lập dự án và xúc tiến đầu tư các dự án xây dựng cơ bản.

Theo dõi giám sát thi công và thực hiện các nội dung trong hợp đồng của các dự án, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, bàn giao và thực hiện bảo hành công trình theo các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Lập báo cáo, theo dõi và thực hiện các thủ tục quyết toán các hạng mục, dự án hoàn thành trong lĩnh vực xây dựng cơ bản do Doanh nghiệp làm chủ đầu tư, tổ chức kiểm toán theo quy định.