Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Tài chính kế toán có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Tổng công ty trong các lĩnh vực về công tác tài chính, kế toán, công tác quản lý vốn, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác quản lý chi phí và phân tích hoạt động kinh tế.