Phòng Kinh Doanh

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1. Thực hiện việc theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các chiến lược kinh doanh của các phòng ban trong công ty, để đảm bảo được thực hiện đúng quy trình và tiến độ sản xuất sản phẩm với các hợp đồng của khách hàng;

2. Đưa ra các chiến lược giới thiệu sản phẩm và việc mở rộng phát triển thị trường;

3. Lên kế hoạch tổ chức và thực hiện các hoạt động kinh doanh cũng như tính toán báo cáo về giá thành để tạo hợp đồng với khách

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ KHU VỰC MIỀN NAM 

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

THÔNG TIN CÔNG TY

1

Ông Nguyễn Phạm Thịnh

Giám đốc kinh doanh

Điện thoại: 0943 683 968

Email:thinhnp@toyenhoangia.com.vn

Phòng Kinh Doanh

2

Ông Lê Vũ Kiên

Trưởng phòng kinh doanh Cần Thơ

Điện thoại: 0987 747 459

Email: kienlv@toyenhoangia.com.vn

Phòng Kinh Doanh

3

Phan Thị Ánh Tuyết

Trưởng phòng kinh doanh An Giang

Điện thoại: 0934 115 836

Email: tuyetpta@toyenhoangia.com.vn

Phòng Kinh Doanh

4

Ông Đỗ Văn Hiệp

Chuyên Viên Tư Vấn

Điện thoại: 0917 192 829

Email: hiepdv@toyenhoangia.com.vn

Phòng Kinh Doanh

5

Ông Lê Huỳnh Phong

Chuyên Viên Tư Vấn

Điện thoại: 0967 626 680

Email: phonglh@toyenhoangia.com.vn

Phòng Kinh Doanh

6

Ông Phan Minh Y

Chuyên Viên Tư Vấn

Điện thoại: 0378 557 005

Email: ypm@toyenhoangia.com.vn

Phòng Kinh Doanh

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ KHU VỰC MIỀN TRUNG

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

THÔNG TIN CÔNG TY

1

Ông Nguyễn Quốc Hải

Giám đốc kinh doanh

Điện thoại: 0901 185 887

Email: hainq@toyenhoangia.com.vn

Phòng Kinh Doanh

2

Bà Mai Kiều Mỹ Vân

Chuyên viên kinh doanh

Điện thoại: 0936 326 713

Email:vanmkm@toyenhoangia.com.vn

Phòng Kinh Doanh

3

Trương Thị Lệ Mỹ

Chuyên viên kinh doanh

Điện thoại: 0977 727 292

Email:myttl@toyenhoangia.com.vn

Phòng Kinh Doanh

4

Ông Lưu Đinh Ngọc Tú

Chuyên viên kinh doanh

Điện thoại: 0395 232 725

Email:tuldn@toyenhoangia.com.vn

Phòng Kinh Doanh

5

Ông Đặng Anh Nhân

Chuyên viên kinh doanh

Điện thoại: 0935 059 520

Email: nhanda@toyenhoangia.com.vn

Phòng Kinh Doanh

6

Bùi Ái Nguyên

Chuyên viên kinh doanh

Điện thoại: 0915 311 312

Email:nguyenba@toyenhoangia.com.vn

Phòng Kinh Doanh

7

Ông Vũ Thế Tài

Chuyên viên kinh doanh

Điện thoại: 0918 343 656

Email:taivt@toyenhoangia.com.vn

Phòng Kinh Doanh