Phòng Marketing

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1. Xây dựng chiến lược Marketing cho doanh nghiệp, điều hành triển khai chiến lược marketing.

2. Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện, điều chỉnh và đánh giá, báo cáo kết quả chiến lược marketing.

3. Tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến phát triển thương hiệu, phát triển kênh phân phối.

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

THÔNG TIN CÔNG TY

1

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

Trưởng phòng

Điện thoại: 0901 391 768

Email:huyenntt@toyenhoangia.com.vn

Phòng Marketing

2

Bà Võ Thị Kim Quyên

Chuyên viên

Điện thoại: 0931 090 366

Email:quyenvtk@toyenhoangia.com.vn

Phòng Marketing

3

Ông Nguyễn Quốc Huy

Chuyên viên

Điện thoại: 0937 487 579

Email:huynq@toyenhoangia.com.vn

Phòng Marketing

4

Bà Nguyễn Lê Tường Vi

Chuyên viên

Điện thoại: 0368 079 246

Email:vinlt@toyenhoangia.com.vn

Phòng Marketing

5

Ông Huỳnh Thi

Chuyên viên

Điện thoại: 0358 463 646

Email:thih@toyenhoangia.com.vn

Phòng Marketing

6

Ông Hồ Thanh Danh

Chuyên viên

Điện thoại: 0523 539 370

Email:danhht@toyenhoangia.com.vn

Phòng Marketing

7

Ông Đinh Hoàng Thắng

Chuyên viên

Điện thoại: 0366 990 792

Email:thangdh@toyenhoangia.com.vn

Phòng Marketing