Phòng Hành chính - Nhân sự

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1. Lập kế hoạch và triển khai công tác tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp.

2. Thông báo các quy định, chính sách của công ty cho nhân viên: Ca làm việc, tài khoản cá nhân, chính sách lương thưởng, chế độ bảo hiểm, nghỉ phép.

3. Hướng dẫn nhân viên mới nắm rõ về hợp đồng lao động, tiền lương, chính sách phúc lợi, nội quy tại công ty.

4. Theo dõi, thực hiện các chế độ nghỉ việc hay hết hạn hợp đồng theo quy định.

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

THÔNG TIN CÔNG TY

1

Bà Nguyễn Thị Cảnh

Trưởng phòng

Điện thoại: 0986 058 239

Email:canhnt@toyenhoangia.com.vn

Phòng Hành chính - Nhân sự

2

Bà Vũ Thị Hà Trang

Chuyên viên

Điện thoại: 0978 629 022

Email:trangvth@toyenhoangia.com.vn

Phòng Hành chính - Nhân sự

3

Bà Phạm Thu Diễm

Chuyên viên

Điện thoại: 0969 088 750

Email:diempt@toyenhoangia.com.vn

Phòng Hành chính - Nhân sự