Phòng Phân tích Dữ liệu

Phân tích dữ liệu (Data Analyst) là thực hiện các phân tích sâu dữ liệu (deep dive analytics) ở dạng đồ thị, biểu đồ, sơ đồ, bảng biểu và báo cáo; sau đó sử dụng các dữ liệu đó để xác định xu hướng và tạo mô hình dự đoán những gì có thể xảy ra trong tương lai.

Các công việc chính:
Sử dụng các công cụ lắng nghe Internet để thu thập dữ liệu từ các nguồn tin tức và mạng xã hội
Phân tích dữ liệu và viết báo cáo
Phân tích thông tin về thương hiệu và các vấn đề xã hội
Dự báo và nắm bắt xu hướng trong tương lai
Trình bày các nội dung trên bằng bảng số liệu, biểu đồ, bản đồ và đề xuất các hình thức minh hoạ hợp lý khác
Tối ưu các chiến dịch Marketing, Sales dựa trên dữ liệu đã thu thập được
Báo cáo thường xuyên cho quản lý và tương tác trực tiếp với khách hàng về diễn biến các sự kiện liên quan tới thương hiệu khách hàng
Thực hiện các công việc khác được phân công