Tổ Yến Tinh Chế Loại 1 - 100gr
8,280,000 VNĐ
6,624,000 VNĐ
Tổ Yến Tinh Chế Loại 1 - 50gr
4,554,000 VNĐ
3,643,000 VNĐ
Tổ Yến Tinh Chế Loại 2 - 100gr
7,560,000 VNĐ
6,048,000 VNĐ
Tổ Yến Tinh Chế Loại 2 - 50gr
4,158,000 VNĐ
3,326,000 VNĐ
Tổ Yến Tinh Chế Loại 3 - 100gr
7,329,000 VNĐ
5,863,000 VNĐ
Tổ Yến Tinh Chế Loại 3 - 50gr
4,031,000 VNĐ
3,225,000 VNĐ
Tổ Yến Thô A - 100gr
6,550,000 VNĐ
5,240,000 VNĐ
Tổ Yến Thô A - 50gr
3,603,000 VNĐ
2,882,000 VNĐ
Tổ Yến Thô B - 100gr
6,200,000 VNĐ
4,960,000 VNĐ
Tổ yến thô B - 50gr
3,410,000 VNĐ
2,728,000 VNĐ
Chân Tổ Yến Rút Lông - 100gr
7,980,000 VNĐ
6,384,000 VNĐ
Vụn Tổ Yến - 100gr
6,150,000 VNĐ
4,920,000 VNĐ
Chân Tổ Yến Thô - 100gr
6,320,000 VNĐ
5,056,000 VNĐ

Biểu tượng Roynes